รางวัลที่แพรกซ์แอร์ได้รับ

รางวัลที่แพรกซ์แอร์ได้รับ

รางวัลที่แพรกซ์แอร์ได้รับ

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้โล่และเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

CSR DIW.jpg

แพรกซ์แอร์ ประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ในหลายปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปรับปรุงห้องเรียนและซ่อมจักรยานให้นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยพลู ฉะเชิงเทรา, โครงการปลูกป่าชายเลน และอื่นๆ นอกจากนี้ แพรกซ์แอร์ยังได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืน หรือ CSR-DIW 2554 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และความร่วมมือจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการเข้ามาอบรมข้อกำหนดและการตรวจติดตามประเมินผลด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของแพรกซ์แอร์ในทุกๆด้าน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม การจ้างแรงงาน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และอื่นๆอีกหลายด้าน จากผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ประกอบกับการดำเนินกิจกรรมทางด้านการช่วยเหลือสังคม ชุมชนใกล้เคียงและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ทำให้แพรกซ์แอร์ได้รับการรับรองว่า มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งได้รับโล่และเกียรติบัตรในวันที่ 22 กันยายน 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แพรกซ์แอร์ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน

Energy saving.jpg

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโล่รางวัลดีเด่น ผู้ประกอบการระดับกลาง ด้านระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 105 บริษัท ซึ่งมีผู้ได้รับโล่รางวัลในด้านต่างๆ ทั้งสิ้น 22 บริษัทฯ โดย คุณอดิศร เรืองเดช Distribution Manager ขึ้นเป็นตัวแทนของบริษัทในการรับรางวัลในครั้งนี้

และยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการด้านขนส่ง ร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง “ทางรอดภาคขนส่งไทยในยุคการเปิดเสรีภาคการค้าการบริการ"

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล 2013 Asia Community Engagement Award

2013 Asia Community Engagement Award

จากการประชุม Asia Leadership Conference เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2013 ซึ่งมีผู้บริหาร จากแพรกซ์แอร์ทั่วเอเชียมาประชุมร่วมกัน ที่ประเทศไทย ในโอกาสดังกล่าวนี้ Ms. Anne Roby - PX Asia & GLBL Electronics President ได้มอบรางวัล "2013 Asia Community Engagement Award" ให้แก่แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ในความสำเร็จด้าน CSR ในปี 2012 ที่ผ่านมา

จากที่บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2012 ที่ผ่านมา มีจำนวนกิจกรรมที่พนักงานของเราไปเข้าร่วมจำนวน 21 โครงการ และจำนวนชั่วโมงที่พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม มากถึง 5,752 ชั่วโมงต่อปี ทางทีมงาน CSR ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัท ได้จัดขึ้นเพื่อทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดมา