ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมายของแพรกซ์แอร์ ประเทศไทย

แพรกซ์แอร์, อิงค์ และบริษัทที่ถูกถือหุ้นทั้งหมดโดยแพรกซ์แอร์, อิงค์ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“แพรกซ์แอร์”) ให้ข้อมูลในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ “(ข้อมูล”) แก่ลูกค้า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น การจะคัดลอกเพื่อทำสำเนาจะทำได้ก็ต่อเมื่อกระทำภายใต้เงื่อนไขข้างล่างนี้ การเข้ามาในเว็บไซต์นี้หรือการคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของสัญญานี้ หากผู้ใช้งานไม่ตกลง เราขอห้ามท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้หรือคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้งานบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะได้รับรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) โดยการลงทะเบียนหรือไม่ แม้ว่าแพรกซ์แอร์, อิงค์ และบริษัทที่ถูกถือหุ้นทั้งหมดโดยแพรกซ์แอร์, อิงค์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นบริษัทที่แยกจากกัน ในบางครั้ง เราจะอ้างถึงบริษัทแพรกซ์แอร์โดยทั่วไปโดยใช้คำว่า “แพรกซ์แอร์”, “ของเรา”, “เรา” (ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระบุชื่อบริษัทของแพรกซ์แอร์แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการเฉพาะ)

กรรมสิทธิของข้อมูล

แพรกซ์แอร์เป็นเจ้าของ สงวนสิทธิและรักษาไว้ซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้และข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองจากการลอกเลียนแบบหรือการจำหน่ายภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลก

การให้อนุญาต; ข้อจำกัดการใช้

ผู้ใช้งานจะได้รับการอนุญาตแบบจำกัดการใช้ และโอนไม่ได้และไม่ผูกขาดในการที่จะเข้า คัดลอกและใช้ข้อมูล เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่การค้าเท่านั้นภายใต้สัญญานี้ ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น แต่จะไม่ได้รับกรรมสิทธิ และเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือเป็นการล่วงหน้าโดยชัดแจ้งจากแพรกซ์แอร์ ห้ามผู้ใช้งาน  i)เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อแสดงต่อสาธารณะ ขาย หรือให้เช่า; ii)เอาข้อความประกาศเรื่องความเป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิออกจากข้อมูล; หรือ iii)ขายหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่น ผู้ใช้งานตกลงที่จะป้องกันการลอกเลียน การจำหน่ายหรือการพิมพ์ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แพรกซ์แอร์มีสิทธิยกเลิกการให้อนุญาตนี้เมื่อใดก็ได้ ถ้าผู้ใช้งานฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของสัญญานี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องทำลายข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือความควบคุมของตนโดยทันที ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้และปกป้องแพรกซ์แอร์ ซึ่งค่าเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่ายซึ่งแพรกซ์แอร์ ลูกจ้างของแพรกซ์แอร์และผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากแพรกซ์แอร์อาจได้รับจากผลของการที่ผู้ใช้งานใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลโดยฝ่าฝืนสัญญานี้

การเชื่อมต่อ

ผู้ใช้งานใดๆ ซึ่งเข้าไปในเว็บไซต์อื่นโดยการเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งเว็บไซต์อื่นนั้นดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยความเสี่ยงของตนเองทั้งสิ้นและจะต้องรับผิดชอบโดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แพรกซ์แอร์จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และแพรกซ์แอร์ไม่รับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อใดๆ หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ และไม่ต้องรับผิดสำหรับค่าเสียหายใดๆ หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิกล่าวถ้อยคำใดๆ ในเว็บไซต์อื่นเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ www.praxair.co.th เว็บไซต์นี้เป็นการออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะโดยแพรกซ์แอร์ และลักษณะพิเศษของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิแสดงการเชื่อมต่อใดๆ กับเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจว่าแพรกซ์แอร์รับผิดชอบ ให้อำนาจ หรือสนับสนุนเนื้อหาในเว็บไซต์ของผู้ใช้งานหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และผู้ใช้งานไม่มีสิทธิเชื่อมเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์อื่นที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท ละเมิด ลามก หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นเจ้าของ สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิการประชาสัมพันธ์ แพรกซ์แอร์ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเชื่อมต่อใดๆ กับเว็บไซต์  www.praxair.co.th หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์  www.praxair.co.th ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม

ข้อมูลที่นำขึ้นเว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน

ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงเข้าไปในหน้าของเว็บไซต์ได้ในอนาคต แพรกซ์แอร์มีสิทธิใช้ข้อมูลดังกล่าวในสิ่งพิมพ์ของแพรกซ์แอร์ ไม่ว่าโดยการพิมพ์หรือโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้และปกป้องแพรกซ์แอร์จากค่าเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ซึ่งแพรกซ์แอร์ ลูกจ้างของแพรกซ์แอร์และผู้แทนของแพรกซ์แอร์อาจจะได้รับจากผลของข้อมูลที่ผู้ใช้งานนำไปใส่ไว้ในเว็บไซต์นี้

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคต

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับอนาคตที่ระบุในเว็บไซต์นี้ที่เป็นเรื่องการคาดการณ์ของค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน กำไรจากการประกอบกิจการ ความต้องการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม รายได้หลังหักภาษีและกำไรต่อหุ้นนั้น จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลก ความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายและความมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงของเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การพัฒนาต่อเนื่องที่ถูกเวลาและการยอมรับของผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งและราคาของคู่แข่ง การควบและรวมกิจการในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม และความเสี่ยงของการดำเนินการ) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศ การฟ้องร้องคดี ผลกระทบของกฎหมายภาษีและกฎหมายอื่นๆ ในประเทศที่บริษัทดำเนินงาน และปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะได้ระบุไว้เป็นครั้งคราวในรายงานของแพรกซ์แอร์ต่อตลาดหลักทรัพย์

ข้อจำกัดความรับผิดอื่นๆ

ถึงแม้ว่าเราจะได้พยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆ นั้นสมบูรณ์และถูกต้อง แพรกซ์แอร์ไม่รับประกันหรือรับรองความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูล หรือผลจากการใช้ข้อมูลหรือเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

ข้อมูลและคำบรรยายของผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นการเสนอให้สำหรับบุคคลที่มีความสามารถทางเทคนิคซึ่งต้องใช้ดุลพินิจและความเสี่ยงของตนเองโดยแพรกซ์แอร์ไม่ให้คำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น แพรกซ์แอร์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งอาจเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรยาย

แพรกซ์แอร์ไม่รับรองว่าสินค้าจะมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือการใช้ใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรยายในเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นการจัดให้โดยมีเงื่อนไข “ตามที่เป็นอยู่” และการใช้สิ่งดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่ฝ่ายเดียว ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม แพรกซ์แอร์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นๆ สำหรับความเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นการทำโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ซึ่งค่าเสียหายจากการขาดกำไร) ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือข้อมูล หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรยายในเว็บไซต์นี้

ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวสำหรับสายและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้ามาในเว็บไซต์นี้

ข้อมูลเรื่องเครื่องหมายการค้า

คำต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแพรกซ์แอร์ เทคโนโลยี อิงค์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ : PRAXAIR; the FLOWING AIRSTREAM design; AirLab; Banana Gas 32; Bantam; CoJet; Cryoscan; Cryochill; Dairyshield; Dcool; Driox; Dry Sweep; Extendapak; Fibertech 2000; Fibralume; Gigaplus; Grab 'N Go; HeliStar; HeliTec; HydroStar; HyLab; HYM; InnerClean; InnerClean-Plus; InSpec; I-SO; LaserStar; the MAKING OUR PLANET MORE PRODUCTIVE slogan; Medigas; Medifume; Mig Mix Gold; Mixflo; Nicool; Nitrofill; NitroLab; Oxyfume; Phoenix Research; Point One; Praxair Direct; ProStar; Rainbow; Sandjet; Star; Starblend; StarGold; Stargon; StarSolver; Tracker; Tribomet; Ultraclean; Ultralift; Ultraplus; Ultrapure; Ultrapurge; UltraSpec2000; ULTRATest; ULTRAtrax; UpTime; VersiGas; และ XeScan. เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของแพรกซ์แอร์อาจจะนำมาใช้ได้ในที่สาธารณได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำอนุญาตจากแพรกซ์แอร์แล้วเท่านั้น การใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของแพรกซ์แอร์ในการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ของแพรกซ์แอร์นั้น จะต้องมีการแจ้งให้แพรกซ์แอร์ทราบและอนุญาตก่อน เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

การแยกต่างหากจากกัน

ผู้ใช้งานตกลงว่าถ้าศาลตัดสินว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนที่เหลือนั้นจะยังคงใช้บังคับได้ และศาลมีสิทธิใช้อำนาจในการแก้ไขเพื่อบังคับตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ได้ตามที่กฎหมายอนุญาต

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยแพรกซ์แอร์จากภายในประเทศสหรัฐอเมริกา แพรกซ์แอร์ไม่รับรองว่าข้อมูลมีความเหมาะสมหรือใช้ได้ในสถานที่อื่นๆ และการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจากดินแดนซึ่งมีเนื้อหาผิดกฎหมายนั้นเป็นการต้องห้าม เมื่อบุคคลใดเลือกที่จะเข้ามาในเว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยความเสี่ยงของตนเองและต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิใช้หรือโอนข้อมูลซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายและระเบียบของประเทศไทย หรือกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย