บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล 2013 Asia Community Engagement Award

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล 2013 Asia Community Engagement Award

2013 Asia Community Engagement Award.jpg

22 มกราคม 2556

จากการประชุม Asia Leadership Conference เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2013 ซึ่งมีผู้บริหาร จากแพรกซ์แอร์ทั่วเอเชียมาประชุมร่วมกัน ที่ประเทศไทย ในโอกาสดังกล่าวนี้ Ms. Anne Roby - PX Asia & GLBL Electronics President ได้มอบรางวัล "2013 Asia Community Engagement Award" ให้แก่แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ในความสำเร็จด้าน CSR ในปี 2012 ที่ผ่านมา

จากที่บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2012 ที่ผ่านมา มีจำนวนกิจกรรมที่พนักงานของเราไปเข้าร่วมจำนวน 21 โครงการ และจำนวนชั่วโมงที่พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม มากถึง 5,752 ชั่วโมงต่อปี ทางทีมงาน CSR ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัท ได้จัดขึ้นเพื่อทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดมา