แพรกซ์แอร์ จัดอบรมหลักสูตร “คนควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ”

แพรกซ์แอร์ จัดอบรมหลักสูตร “คนควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ”

Gas training.jpg

10 มกราคม 2557

ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 บริษัทแพรกซ์แอร์ ได้จัดงานฝึกอบรม ให้กับลูกค้าคนสำคัญในหลายโรงงาน  โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ  การอบรมครั้งนี้ยังช่วยลูกค้าได้ผ่านการรับรองจากทางราชการว่าโรงงานได้มีผู้ทีได้รับการอบรมการควบคุมก๊าซอย่างถูกต้อง และเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆที่บริษัทมี และพร้อมที่จะช่วยลูกค้าในการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว  โดยการอบรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี