Social Responsibility News

Social Responsibility News

25 ธันวาคม 2558

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จากความสำเร็จในการร่วมสร้างกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสำหรับชุมชน บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องให้กับโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างโรงเรือนเพาะชำ...

18 ธันวาคม 2558

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองแสนสุข จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จาก บริษัท แพรกซ์แอร์ อินโคเปอร์เรชั่น สำหรับทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยผ่านช่องทางของ United Way และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พนักงานบริษัท...

23 พฤษภาคม 2557

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 พนักงานจิตอาสาสมัครของบริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 32 ท่าน เดินทางไปร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวกำลังดำเนินการก่อสร้างเป็นสถานปฎิบัติธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ...

28 เมษายน 2557

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Earth Week ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557

ในช่วงสัปดาห์วัน Earth Week  ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ ร่วมส่งคำมั่นสัญญาในการร่วมรักษ์โลก  และสื่อสารในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้โลกเรายั่งยืน ...

11 มกราคม 2557

แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก

เวียนมาบรรจบอีก 1 ปีสำหรับงานกิจกรรมวันเด็ก  โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่พวกเราชาวแพรกซ์แอร์ จะช่วยการเตรียมของขวัญ ขนม อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา  นำไปแจกจ่ายให้กับน้อง ๆ โรงเรียนโดยรอบสำนักงาน ...

10 มกราคม 2557

แพรกซ์แอร์ จัดอบรมหลักสูตร “คนควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ”

ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 บริษัทแพรกซ์แอร์ ได้จัดงานฝึกอบรม ให้กับลูกค้าคนสำคัญในหลายโรงงาน  โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ ...

15 พฤศจิกายน 2556

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมจัดโครงการพัฒนาชุมชนกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นปีแรกที่บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้ขอเงินสนับสนุนการทำกิจกรรม CSR จากทาง Praxair Inc. โดยผ่านช่องทางของ United Way และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ซึ่งโครงการที่ทางเราได้เสนอขอเงินงบประมาณไปนั้น...

08 พฤศจิกายน 2556

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการชะลอการกัดเซาะน้ำทะเล ณ บ้านขุนสมุทรจีน จ. สมุทรปราการ

หมู่บ้านขุนสมุทรจีน ตั้งอยู่ที่ ต. แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤติที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง  ในช่วงเวลาประมาณ 40 ปี พื้นดินโดนน้ำทะเลกัดเซาะไปแล้วมากกว่า 3 กิโลเมตร...

23 มกราคม 2556

โรงเรียนเทพศิรินทร์เยี่ยมชมโรงงานแพรกซ์แอร์ระยอง

คณะอาจารย์ นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต คาร์บอนไดออกไซด์เหลว และน้ำแข็งแห้ง ที่โรงงานระยอง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 โดย อาจารย์ ดิเรก หุ่นเจริญ ได้กล่าวมา กระบวนการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว...

22 มกราคม 2556

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล 2013 Asia Community Engagement Award

จากการประชุม Asia Leadership Conference เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2013 ซึ่งมีผู้บริหาร จากแพรกซ์แอร์ทั่วเอเชียมาประชุมร่วมกัน ที่ประเทศไทย ในโอกาสดังกล่าวนี้ Ms. Anne Roby - PX Asia & GLBL Electronics President ได้มอบรางวัล "2013 Asia Community...