Social Responsibility News

Social Responsibility News

25 ธันวาคม 2558

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จากความสำเร็จในการร่วมสร้างกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสำหรับชุมชน บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องให้กับโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การสร้างโรงเรือนเพาะชำ...

18 ธันวาคม 2558

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองแสนสุข จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จาก บริษัท แพรกซ์แอร์ อินโคเปอร์เรชั่น สำหรับทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยผ่านช่องทางของ United Way และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พนักงานบริษัท...

23 พฤษภาคม 2557

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปร่วมปลูกป่า ณ วัดป่าสุขใจ

28 เมษายน 2557

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Earth Week ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Earth Week ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557

11 มกราคม 2557

แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก

แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก

10 มกราคม 2557

แพรกซ์แอร์ จัดอบรมหลักสูตร “คนควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ”

แพรกซ์แอร์ จัดอบรมหลักสูตร “คนควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซ”

15 พฤศจิกายน 2556

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมจัดโครงการพัฒนาชุมชนกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมจัดโครงการพัฒนาชุมชนกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

08 พฤศจิกายน 2556

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการชะลอการกัดเซาะน้ำทะเล ณ บ้านขุนสมุทรจีน จ. สมุทรปราการ

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการชะลอการกัดเซาะน้ำทะเล ณ บ้านขุนสมุทรจีน จ. สมุทรปราการ

23 มกราคม 2556

โรงเรียนเทพศิรินทร์เยี่ยมชมโรงงานแพรกซ์แอร์ระยอง

โรงเรียนเทพศิรินทร์เยี่ยมชมโรงงานแพรกซ์แอร์ระยอง

22 มกราคม 2556

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล 2013 Asia Community Engagement Award

บริษัทแพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล 2013 Asia Community Engagement Award