บริษัทของเรา

บริษัทของเรา

เพิ่มผลผลิตขึ้น

ที่แพรกซ์แอร์ พนักงาน 26,000 คนกว่า 50 ประเทศร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียว นั่นคือ การเพิ่มผลผลิตให้กับโลกของเรา เป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่แพรกซ์แอร์ได้นำสิ่งที่เป็นพื้นฐานอย่างอากาศมาเปลี่ยนให้เป็นวิธีการทำให้โรงงานดำเนินงานได้อย่างสะอาดและมีผลผลิตมากขึ้น อาหารมีรสชาติดีขึ้น หายใจได้สะดวกขึ้น และกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือกล่าวได้ว่า ทำให้ชีวิตของเราทั้งหมดดีขึ้น