คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

มาตรฐานด้านคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจของแพรกซ์แอร์

มาตรฐานด้านคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ

เราใช้นโยบายทางจริยธรรมและสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อในแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมและเฉพาะเจาะจงแก่พนักงานของเรา

ข้อมูลนี้ถูกแจกจ่ายให้กับพนักงานของเราทั่วโลกเพื่อให้แนวทางเกี่ยวกับความคาดหวังของแพรกซ์แอร์ที่มีต่อพนักงานในการประพฤติทางจริยธรรมและคุณธรรมในทุกๆ ที่ที่เราดำเนินธุรกิจ เรายึดถือมาตรฐานเหล่านี้อย่างจริงจังเป็นอย่างมาก และการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานนี้อาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไปจนถึงการเลิกจ้าง พนักงานของเราได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังให้รายงานข้อร้องเรียนและข้อกังวลที่น่าสงสัย และสามารถรายงานการละเมิดโดยไม่ต้องระบุตัวตนผ่านหลายช่องทาง รวมถึงสายด่วนคุณธรรม เรายังยินดีให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้เห็นเหตุการณ์ ใช้สายด่วนคุณธรรมของเราเพื่อที่จะส่งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับจริยธรรมหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเข้ามายังบริษัท

ตารางข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนสรุปรวมรายงานของสายด่วนคุณธรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2010:

2010 2011 2012 2013
233 245 252 419

ในปี 2013 แพรกซ์แอร์ได้รับรายงานจากสายด่วนคุณธรรมของเราเป็นจำนวนทั้งสิ้น 419 ข้อร้องเรียน ร้อยละ 84 ของจำนวนดังกล่าว เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานทางการดำเนินธุรกิจของเรา ส่วนร้อยละ 16 ที่เหลือนั้นเป็นรายงานที่อยู่ในขอบเขตมาตราฐานการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้มีการสืบสวนและดำเนินการจัดการปัญหาตามความเหมาะสมแล้ว

ถ้าคุณพบเห็นการละเมิดมาตรฐานด้านคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจของแพรกซ์แอร์ โปรดติดต่อสายด่วนคุณธรรมของเราที่:

สำหรับพนักงาน โทร 1-800-290-7729
สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่พนักงาน กรุณาไปที่ www.praxair.ethicspoint.com.