โครงการเพื่อการให้ทั่วโลกของแพรกซ์แอร์

โครงการเพื่อการให้ทั่วโลกของแพรกซ์แอร์

การตอบแทนคืนสู่สังคม คือ ค่านิยมหลักที่แพรกซ์แอร์

การตอบแทนคืนสู่ชุมชนถือเป็นค่านิยมหลักที่เรายึดมั่นเสมอมา โดยในปีพ.ศ. 2558 โครงการตอบแทนคืนสู่สังคมของแพรกซ์แอร์ได้มอบความช่วยเหลือและการสนับสนุนเป็นมูลค่า 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเรา มอบโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมความหลากหลายและการรวมกลุ่ม ปรับปรุงการเข้าถึงโครงการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงการอนุรักษ์และป้องกันสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เงินสนับสนุนโครงการตอบแทนคืนสู่สังคมของเราก้าวเดินไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เรามอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในชุมชน และโรงเรียนทางด้านช่างเทคนิคที่ต้องการทักษะพิเศษอันเป็นแรงงานที่จำเป็นสำหรับท้องถิ่น และเรายังให้การสนับสนุนแก่องค์กรและมหาวิทยาลัยในแนวทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM education)