สิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของแพรกซ์แอร์

เพิ่มผลผลิตแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

งานที่เราทำได้รับแรงผลักดันจากพันธสัญญาของเราในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่ และมาตรฐานที่สูงขึ้นในเรื่องประสิทธิภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โลกาภิวัฒน์ได้นำไปสู่การพัฒนาของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ และการตระหนักมากขึ้นในข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติทำให้เกิดการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราจึงพยายามอยู่ตลอดเวลาในการสร้างการเติบโตโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง