ผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของแพรกซ์แอร์

การรายงานความคืบหน้า

ทุกปีเราจะรายงานตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (KPI) ด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่อากาศ พลังงาน น้ำ และของเสีย ค่า KPI เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่างๆ เช่น ดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ โครงการเปิดเผยคาร์บอนและความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล รวมทั้งความจำเป็นของเราเอง ดูรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของเราในปีที่แล้ว

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่อากาศ -

การใช้พลังงาน -

การจัดการของเสียและการรีไซเคิล -

การใช้น้ำ -