ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของบุคลากรของแพรกซ์แอร์

การดูแลให้พนักงานของเรามีความปลอดภัย

การดูแลให้พนักงานของเรามีความปลอดภัยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การระบุปัจจัยสิ่งสำคัญที่มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุ และวางแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง แต่เป็นการทำให้แน่ใจว่าพนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานของพวกเขาในวิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักการด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

  • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่ป้องกันได้
  • ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารในสายงาน
  • พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง
  • พนักงานมีหน้าที่ที่จะหยุดงานหรือปฏิเสธการทำงานหากไม่มีความปลอดภัยหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
  • ความพยายามจะทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย
  • ความปลอดภัยคือเงื่อนไขในการจ้างงานที่แพรกซ์แอร์

ความปลอดภัยของบุคลากรทั่วโลก

โปรดดูสถิติประวัติจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องมีการลงบันทึกต่อพนักงาน 100 คนที่เราเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2008 ในตารางข้างล่างนี้

ปี ยอดรวมผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องมีการลงบันทึก กรณีที่สูญเสียวันทำงาน
2007 0.80 0.05
2008 0.67 0.05
2009 0.51 0.04
2010 0.51 0.04
2011 0.40 0.05
2012 0.42 0.05