ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของแพรกซ์แอร์

การลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด

ที่แพรกซ์แอร์ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ วิศวกรรม การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยซึ่งคอยตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะถูกตรวจสอบ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิต การกระจายผลิตภัณฑ์ การใช้และการกำจัด

เราใช้ระบบการบริหารที่สำคัญต่อไปนี้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

  • การทบทวนความเสี่ยง: ระบุสิ่งที่อาจเป็นความเสี่ยงในทุกระยะของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และระบุคุณลักษณะของการออกแบบและระบบการบริหารที่ช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้เหลือน้อยที่สุด
  • ความปลอดภัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์: พิจารณาถึงวิธีที่ผลิตภัณฑ์อาจถูกใช้หรือใช้ผิด และระบุคุณลักษณะในการออกแบบที่สามารถช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • ข้อกำหนดและการควบคุมการจัดซื้อ: ตรวจยืนยันว่าวัสดุที่ซื้อเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อมูลจำเพาะ
  • การควบคุมการผลิต: กำหนดขั้นตอนและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
  • การควบคุมการกระจายผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง: กำหนดขั้นตอนและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บ และการประยุกต์ใช้งานของลูกค้าอย่างปลอดภัย
  • การสื่อสารสิ่งที่เป็นอันตราย: สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการจัดการผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอย่างปลอดภัยภายในเวลาที่เหมาะสมด้วยการใช้แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) การติดป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมและการสนับสนุนลูกค้าอย่างเหมาะสม
  • การกำจัดผลิตภัณฑ์: กำหนดขั้นตอนเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานของลูกค้าอีกต่อไป และซ่อมแซม เปลี่ยน หรือกำจัดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยวิธีการที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  • การรายงานและการสืบสวนอุบัติเหตุ: รายงาน สืบสวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไม่ถูกต้อง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์และดำเนินการแก้ไข