ความคาดหวัง

ผู้จัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์: สิ่งที่เราคาดหวัง

ทะยานขึ้นและก้าวข้ามขีดจำกัดทั้งหลาย

ที่แพรกซ์แอร์ เราคาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายมีพันธสัญญาและการปฏิบัติในระดับเดียวกับพนักงานของเรา ข้อตกลงทางธุรกิจของเราทั้งหมดต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ความปลอดภัย การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะผู้จัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์ คุณยังต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของเรา คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและนโยบายด้านจริยธรรม และความคาดหวังที่มีต่อผู้จัดจำหน่าย

คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและนโยบายด้านจริยธรรม

เป้าหมายของความคาดหวังที่มีต่อผู้จัดจำหน่าย

ที่แพรกซ์แอร์ เรามีโปรแกรมในการจัดการผู้จัดจำหน่ายของเราซึ่งมีเป้าหมายหลัก 6 ด้าน และความความหวังที่มีต่อผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเรียกว่าผลงานใน TARGET ดังนี้

การรับประกัน

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าโดยไม่มีการหยุดชะงัก เราคาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายของเราทำดังนี้

 • จัดหาสินค้าและบริการโดยมีเสถียรภาพ ปราศจากข้อบกพร่องหรือตำหนิ และไม่เกิดการหยุดชะงัก
 • สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ณ สถานที่และเวลาที่ต้องการ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา เราให้คำมั่นว่าจะจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยช่วยปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และพนักงานของเรา เราคาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายต้องมีโปรแกรมความปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารระดับสูง และอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • เป็นไปตามกฎด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของแพรกซ์แอร์ทุกข้อ
 • เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทุกข้อ

นี่คือนโยบายของเราที่จะแสวงหาหนทางอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม รักษาการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงข้อพึงพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมในการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเรา และมีส่วนร่วมในความพยายามร่วมกันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสถานที่ทำงานของเรา ในสถานที่ปฏิบัติงานของเรา เราคาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายปฏิบัติดังนี้

 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดเป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้เป็นไปตามหรือทำได้เหนือกว่านโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและวัสดุที่มีผลบังคับใช้ของเราทั้งหมด

ความใส่ใจต่อลูกค้าและสิทธิมนุษยชน

เราปรับตัวเราเองอย่างเหมาะสมให้เข้ากับผู้จัดจำหน่ายซึ่งสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ของเราในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น เราคาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายของเราทำดังนี้

 • สนับสนุนความต้องการของเราในระดับท้องถิ่น และแสดงให้เห็นว่าสามารถดำเนินงานในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
 • มีการบริหารลูกค้าทั่วโลกที่ประสานงานกัน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคของประเทศที่จัดส่งผลิตภัณฑ์และให้บริการ

เรามีพันธสัญญาในการตระหนักและปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกประเทศซึ่งเราดำเนินธุรกิจ นโยบายสิทธิมนุษยชนของแพรกซ์แอร์มีแนวทางมาจาก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ซี่งส่งนำมาสู่ข้อปฏิบัติของเราตามนโยบายกฏหมาย มาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการคุกคามและความปลอดภัยของเรา นโยบายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันเราก็เคารพในอธิปไตยของชาติต่างๆทั่วโลก และเห็นพ้องในความรับผิดชอบหลักในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชากรในประเทศ

เราแสวงหาหนทางในการทำธุรกิจกับลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้รับเหมาซึ่งมีพันธสัญญาในเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับเรา โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

 • การจ่ายผลตอบแทน
 • สิทธิในการทำงาน
 • การป้องกันการล่วงละเมิด
 • ความปลอดภัย
 • เสรีภาพในการสมาคม
 • การห้ามใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงาน

ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ

เราตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และเราพยายามอย่างหนักในการแก้และขจัดปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการเช่นนี้ต่อไป เราคาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายปฏิบัติดังนี้

 • ตอบคำถามอย่างรวดเร็วและด้วยข้อมูลที่ชัดเจน สมบูรณ์ และถูกต้อง
 • ให้การช่วยเหลือเมื่อความต้องการหรือความจำเป็นเปลี่ยนแปลงไป
 • แก้ปัญหาหรือการหยุดชะงักในการจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างรวดเร็ว โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาและการหยุดชะงักเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก

ค่าใช่จ่ายรวมในการจัดซื้อ

เราพยายามอย่างหนักในการลดต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้คุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา เพื่อดำเนินการเช่นนี้ต่อไป เราคาดหวังให้ผู้จัดจำหน่ายปฏิบัติดังนี้

 • มีโครงสร้างราคาของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่สามารถแข่งขันได้กับผู้จัดจำหน่ายรายอื่น โครงสร้างราคานี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การติดตั้ง และการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการและการสนับสนุนหลังการขาย
 • มีการปรับปรุงโครงสร้างราคาอย่างต่อเนื่อง
 • เสนอแนะวิธีที่ทำให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อลดต้นทุน