ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน

ผู้จัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์: ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายความโปร่งใสของเรา

เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดมั่นในมาตรฐานที่แข็งแกร่งในด้านคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และยังเรียกร้องสิ่งเดียวกันจากผู้จัดจำหน่ายและจากห่วงโซ่อุปทานของเรา นโยบายเหล่านี้สะท้อนถึงพันธสัญญาของเราในการทำให้มั่นใจว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็กในห่วงโซ่อุปทานของเรา

การสื่อสาร

ที่แพรกซ์แอร์ เราเปิดเผยความคาดหวังของเราที่มีต่อผู้จัดจำหน่าย หน่วยงานจัดซื้อของเราทั่วโลกหารือเกี่ยวกับความคาดหวังเหล่านี้กับผู้จัดจำหน่ายเป็นประจำเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ในการทำสัญญา และในระหว่างการตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่จัดซื้อและผู้จัดการทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมเรื่องความคาดหวังที่มีต่อผู้จัดจำหน่ายและนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของแพรกซ์แอร์

โปรแกรมการจัดการผู้จัดจำหน่ายของแพรกซ์แอร์

ทีมผู้บริหารของเราสื่อสารกับผู้จัดจำหน่ายชั้นนำเพื่อเน้นย้ำพันธสัญญาของเราที่มีต่อนโยบายเหล่านี้ และเตือนให้ผู้จัดจำหน่ายทราบถึงพันธกรณีของพวกเขาในการทำสัญญากับเรา ผู้บริหารของเรากล่าวย้ำเป็นพิเศษว่า เรามีความคาดหวังว่าข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่ายจะอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ความปลอดภัย การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เราประเมินประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ที่เรามี และเมื่อมีความเหมาะสม เราจะปรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาโปรแกรมของเรา