การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแพรกซ์แอร์: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

การชดเชยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราเชื่อว่าปัญหาเรื่องการมีพลังงานให้ใช้ในระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นต่อไป ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้จะเพิ่มความต้องการเทคโนโลยีซึ่งผลิตเชื้อเพลิงสะอาดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และโปรแกรมของเรา เช่น การปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะมีขึ้นเป็นวัตถุประสงค์นั้น กล่าวคือ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มความพร้อมใช้งานด้านพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน แต่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลง

การเปิดเผยความเสี่ยงและโอกาสของ GHG

เราเป็นสมาชิกของดัชนีความเป็นผู้นำในการเปิดเผยคาร์บอนโลกตั้งแต่ปี 2006 เราตอบสนองต่อคำขอข้อมูลสำหรับโครงการเปิดเผยคาร์บอนทุกปี และเผยแพร่ข้อมูลที่เราให้ไป เราได้รับเลือกให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสภาพอากาศ ซึ่งทำงานเพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นในรายงานประจำปีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ด้วยการพัฒนากรอบการทำงานระดับโลก ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สม่ำเสมอ และสามารถเปรียบเทียบได้

การลดผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรามีรายชื่ออยู่ในดัชนี KLD Global Climate 100SM ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนในบริษัทมหาชนที่มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ดัชนีนี้คือบริษัทต่างๆ จากหลายประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้น และได้รับการคาดหมายให้เสนอการแก้ปัญหาในระยะสั้นเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เพื่อชดเชยผลกระทบในระยะยาวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก โดยการใช้พลังงานทดแทน เชื้อเพลิงทางเลือก เทคโนโลยีสะอาดและมีประสิทธิภาพ