หลักการและลำดับความสำคัญ

หลักการและลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางสำหรับความก้าวหน้า

เราต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา ตราบเท่าที่งานและการตัดสินใจที่เราทำสอดคล้องกับหลักการ ลำดับความสำคัญ และบันทึกช่วยจำ ดูแนวทางที่เราปฏิบัติตามด้านล่างนี้

หลักการ -

หลักการนี้ให้แนวทางสำหรับกระบวนการตัดสินใจของธุรกิจเราทั้งหมด และมีรากฐานมาจากพันธกิจในการทำให้โลกของเรามีผลผลิตมากขึ้น 

  • ธรรมาภิบาลและคุณธรรม: ดูแลรักษาระบบที่แข็งแกร่งและวัฒนธรรมเรื่องการมีธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ จริยธรรม สิทธิมนุษยชน คุณธรรม และความรับผิดชอบของบริษัททั่วทั้งโลก
  • ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์: เกาะแนวโน้มและใช้ประโยชน์จากโอกาส การพัฒนา และความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อกำหนดตำแหน่งของแพรกซ์แอร์ในอนาคต
  • พันธสัญญาต่อลูกค้า:มุ่งเน้นการมอบคุณค่าผ่านนวัตกรรมที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ย่อท้อ ด้วยการช่วยลูกค้าปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ความวางใจได้ ผลผลิต ความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
  • ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม: บรรลุการพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่อง
  • ความปลอดภัยและการพัฒนาพนักงาน: ให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาไปให้เต็มศักยภาพของพวกเขาในสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ อยู่ร่วมกันฉันท์มิตร และมีความปลอดภัย
  • การสนับสนุนชุมชน: มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในภูมิภาคที่เราดำเนินธุรกิจ
  • ผลการประกอบการ: รักษาชื่อเสียงซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในฐานะบริษัทที่มีผลประกอบการในอันดับต้นๆ
  • การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย: ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกเพื่อบรรลุสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน