วิสัยทัศน์ปี 2015

วิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2015

การมองไปข้างหน้า

สำรวจดูวิสัยทัศน์ปี 2015 ของเราและดูว่าวิสัยทัศน์นี้ส่งผลต่อประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของบริษัท และเป้าหมายขององค์กรอย่างไร ตารางข้างล่างนี้จับคู่ประเด็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมเทียบกับแรงขับเคลื่อนของธุรกิจของเรา 4 แรง ได้แก่ การเติบโตด้านพลังงาน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ และผลผลิตผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เชิญสำรวจและดูวิสัยทัศน์ของเราในปี 2015

ประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์

  • การเติบโตของผลกำไรและผลตอบแทนการลงทุน
  • ความพึงพอใจของลูกค้า
  • การพัฒนาที่ยั่งยืน
  • การมีส่วนร่วมของพนักงาน

วิสัยทัศน์ของบริษัท: เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในโลก ตามการระบุโดย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้จัดจำหน่าย พนักงาน และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เป้าหมายขององค์กร: ปลูกฝังการพัฒนาที่ยังยืนไว้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

แรงผลักดันทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม
พลังงาน ทำให้เกิดโซลูชันที่มีราคาไม่แพง วางใจได้ และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม ขยายโอกาสให้กว้างขึ้นจากกฎระเบียบและนวัตกรรมที่เกิดใหม่ แสดงประสิทธิภาพคาร์บอนให้ลูกค้าเห็น สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ ความมั่นคง และการมีส่วนร่วม
เศรษฐกิจเกิดใหม่ การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตและนวัตกรรม ส่งเสริมการมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้มีความสามารถและ
หุ้นส่วนในท้องถิ่น
การดำเนินการ ผลักดันการสร้างผลกำไรและผลผลิตอย่างปลอดภัย ลดการใช้ทรัพยากรให้เหลือน้อยที่สุด ยึดมั่นในมาตรฐานระดับโลก