คำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว

คำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของแพรกซ์แอร์

คำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของแพรกซ์แอร์ ประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : 31 สิงหาคม 2556

แพรกซ์แอร์, อิงค์ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“แพรกซ์แอร์” หรือ “เรา”) มีหน้าที่ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด ซึ่งท่านให้แก่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่ควรทราบว่าเราจัดการข้อมูลของท่านที่เราได้รับจากเว็บไซต์นี้อย่างไร

คำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ให้ใช้กับเว็บไซต์ต่างๆ ของแพรกซ์แอร์จากภายในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มีการเข้าถึงจากประเทศซึ่งท่านอยู่ หากท่านอาศัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และเลือกที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของแพรกซ์แอร์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เว็บไซต์ของแพรกซ์แอร์ ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกโอนไปเก็บไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยโดยแพรกซ์แอร์ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะแตกต่างจากกฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ บริษัทที่เกี่ยวข้องบางแห่งของเราหรือโครงการอื่นๆ อาจจะมีคำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจจะแตกต่างออกไป การปฏิบัติต่อข้อมูลโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวหรือโครงการอื่นๆ อาจจะอยู่ภายใต้บังคับคำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของตน เว็บไซต์ของแพรกซ์แอร์ยังได้บรรจุการเชื่อมต่อไปยังบางเว็บไซต์อื่นที่ได้คัดเลือกแล้ว

แพรกซ์แอร์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ นั้นหรือต่อการใช้ข้อมูลใดๆ ที่เว็บไซต์อื่นๆ นั้นอาจเรียกจากท่าน เราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไป

หากท่านไม่ยอมรับคำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าเข้ามา ใช้ หรือ อ่านเว็บไซต์นี้

การเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

โดยทั่วไป ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ เกี่ยวกับท่าน “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุเฉพาะตัว เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ที่อยู่ทางอีเมล์ และการระบุอย่างอื่น ซึ่งทำให้พิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลนั้นๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและอ่านเนื้อหาส่วนใหญ่ของเราโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อ

ในบางกรณี เราอาจจะขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางส่วน (โดยความสมัครใจ) ก่อนที่ท่านจะเข้ามีส่วนร่วมในบางเรื่อง เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งท่านให้แก่เราในการติดต่อท่านเพื่อจุดประสงค์ในการตลาดและการส่งเสริมการขาย เราอาจจะขอข้อมูลส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้เนื้อหาและบริการของเรา เช่น เมื่อท่านส่งอีเมล์หรือติดต่อเราโดยทางอื่น เข้าร่วมการแข่งขัน ลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ (ออฟไลน์และออนไลน์) สมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว และ/หรือ การให้บริการออนไลน์อื่นๆ

นอกจากนี้ เราอาจจะให้ผู้เข้าชมลงทะเบียนเพื่อจะได้รับ user ID และรหัสผ่านเพื่อรับรองความถูกต้องและทำให้สามารถเข้าไปทำธุรกรรมได้หรือเพื่อรับบริการข้อมูลธุรกิจบางอย่างที่เป็นความลับ

การให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรานั้น ไม่ได้เป็นการบังคับและเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวตามที่เราขอ ท่านอาจจะไม่ได้รับบริการ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว

เราจะไม่ขายหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่ท่านจะได้ให้คำอนุญาตแก่เราในการกระทำการดังกล่าว

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่เป็นตัวแทนหรือผู้รับเหมาเพื่อให้ทำการวิจัยหรือให้บริการหรือดำเนินการบางอย่าง

เราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง หรือการสืบสวนตามกฎหมาย หรือ เพื่อให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิหรือทรัพย์สินของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เราขอสงวนสิทธิที่จะขายหรือโอนข้อมูลของท่านให้แก่บริษัท บุคคลที่สาม ในกรณีที่แพรกซ์แอร์ถูกซื้อกิจการหรือควบกิจการกับอีกบริษัทหนึ่ง หรือเกี่ยวข้องกับการขายหรือโอนธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมด

การเก็บและการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัว

เราอาจจะเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่านหรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านทำการติดต่อกับเว็บไซต์ของเรา เช่น เราอาจจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านอยู่ ประวัติ การเยี่ยมชมภายในเว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะการเข้าเว็บไซต์ ชนิดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการดำเนินงานที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ วันที่ เวลา และระยะเวลาของการเยี่ยมชมในแต่ละครั้ง หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม และข้อมูลอื่นๆ นอกจากนั้น เราอาจจะติดตามและทำบัญชีคำที่ค้นหา ซึ่งท่านใส่ไปในเครื่องมือค้นหา

เราอาจจะใช้ข้อมูลเพื่อให้สิ่งที่ท่านต้องการ เช่น เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้ท่านได้รับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น หรือ เพื่อเสนอให้แก่ท่านซึ่งการโฆษณาที่ท่านต้องการ ข้อเสนอของการส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหานี้อาจปรากฎบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายโฆษณาของเรา นอกจากนั้น ข้อมูลนี้อาจถูกใช้รวมกันเพื่อใช้ประเมินการใช้เว็บไซต์ กระแสนิยม และเพื่อปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์และการปฏิบัติงาน

การแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัว

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถจัดหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นให้แก่ท่าน เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงบริการของเรา หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

การใช้คุ๊กกี้และเว็บเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้และเว็บเทคโนโลยีอื่นๆ คุ๊กกี้หมายถึง แฟ้มข้อมูลเล็กๆ ซึ่งเว็บไซต์ต่างๆ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม คุ๊กกี้ช่วยให้เราและบุคคลอื่นซึ่งส่งคุ๊กกี้มายังเว็บไซต์ของเรา สามารถส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านได้ และสามารถจัดหาให้แก่ท่านได้ซึ่งข้อเสนอและการโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โฆษณาเหล่านี้อาจปรากฎบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะใช้คุ๊กกี้ในการเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าของท่านเมื่อท่านได้ซื้อสินค้าทางออนไลน์กับเรา เราอาจจะติดต่อท่านโดยทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือทางอื่น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บไว้ในคุ๊กกี้และเว็บเทคโนโลยีอื่นๆ หรือเก็บไว้ในเว็บไซต์นี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีทางเลือกสำหรับท่านเพื่อเลือกชนิดของคุ๊กกี้ที่จะใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน และเพื่อลบหรือยกเลิกคุ๊กกี้ แต่การตั้งโปรแกรมให้ปฏิเสธคุ๊กกี้ อาจมีผลกระทบและจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

แพรกซ์แอร์จะใช้วิธีการอันสมควรในทางการค้าซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของอุตสาหกรรม ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล และในการทำให้มั่นใจว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเหมาะสม

ในกรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ทางอินเตอร์เน็ท เราจะป้องกันข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Secure Sockets Layer (SSL)

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านได้ส่งมา

เราขอแนะนำให้ท่านใช้ทุกวิถีทางในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านใช้อินเตอร์เน็ท เช่น เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ ใช้ตัวอักษรและตัวเลขเพื่อสร้างรหัสผ่าน และอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้แก่ผู้อื่น

เด็ก

แพรกซ์แอร์มีหน้าที่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก

แพรกซ์แอร์จะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

อีเมล์

หากท่านได้ให้เราซึ่งที่อยู่ทางอีเมล์ของท่าน เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของหนึ่งในบริการของเรา หรือเพื่อรับการแจ้งต่างๆ หรือรับความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อเสนอใดๆ ในเว็บไซต์ของเรา และท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนที่อยู่ของท่าน หรือท่านไม่ประสงค์จะรับการสื่อสารดังกล่าวต่อไป โปรดปฏิบัติตามคำสั่งการยกเลิกสมาชิกตามที่ปรากฎในอีเมล์ที่ติดต่อ

คำถามหรือคำติชม

หากท่านมีคำถามหรือคำติชมเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่ Praxair_Thailand@praxair.co.th

การปรับปรุง

เราอาจจะปรับปรุงคำแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้โดยเราจะใส่ข้อความที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์นี้ เราจะแสดงวันที่ปรับปรุงล่าสุดที่ตอนบนของคำแถลงการณ์นี้ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นท่านควรจะตรวจสอบแถลงการณ์นี้เป็นประจำเพื่อจะได้ทราบแถลงการณ์ล่าสุด ในแต่ละครั้งที่ท่านได้เข้ามา ใช้ หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดแล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการทำใส่ไว้ในเว็บไซต์ และจะมีผลบังคับเฉพาะข้อมูลที่ขอจากท่านในวันและหลังวันที่ปรับปรุงล่าสุด เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น 

ท่านอาจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประกาศทางกฎหมายของเรา