ผลการค้นหา

ผลการค้นหา

การจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เชิญสำรวจดูว่าเราช่วยลูกค้าของเราให้มีผลผลิตมากขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงได้อย่างไร

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิสัยทัศน์ปี 2015

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • วิสัยทัศน์ปี 2015

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

เชิญสำรวจดูว่าเราทำอย่างไรเพื่อลดอิทธิพลของเราที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

หลักการและลำดับความสำคัญ

ดูหลักการ นโยบาย และบันทึกช่วยจำซึ่งให้แนวทางโปรแกรมการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • หลักการและลำดับความสำคัญ

ปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เชิญสำรวจดูว่าเราช่วยลูกค้าผลิตเชื้อเพลิงดีเซลที่มีกำมะถันต่ำมาก ในขณะที่ลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างไร

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน

สำรวจดูสาเหตุที่เราเชื่อว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบจากการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเรา

 • หน้าแรก
 • บริษัทของเรา
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน